Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
 

Общи условия за използване на услугите предоставени от pos.microinvest.net

Моля, прочетете изброените по-долу условия за използване услугите pos.microinvest.net. Регистрацията в pos.microinvest.net означава, че Вие сте приели всички описани по-долу условия.

 ОБЩИ УТОЧНЕНИЕ:

 • Цените са с вкл. ДДС.
 • Цените са в български лева.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB), се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.
 • Комбинацията между продукти на промоция и заместването им не е валидна за една и съща сделка.
 • На един компютър може да се използва продукт/и само от серия Pro или само от серия SUB. Двата лиценза на една машина са взаимоизключващи се.
 • Преминаването от серия Pro към серия SUB или обратно, става чрез закупуване на нов лиценз за съответния вид лицензиране. Не е възможно връщане към предишен вариант, без да се закупи лиценз за продукта.
 • Абонаментът (серия SUB) може да се използва само на компютъра, на който е активиран първоначално. Прехвърлянето му на друго работно място не е възможно.
 • При загубен код за актуализация, некоректното му въвеждане или използването му за по-стара версия от последната, същият се счита за използван и не може да бъде възстановен.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт на Microinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • Всички актуализации се закупуват по единичната цена според броя кодове, които са необходими.
 • Всички кодове ще се пращат единствено по e-mail за самостоятелно активиране.
 • За периода от 15 януари до 15 април (включително) кодът за актуализация се оскъпява с 30% ↑.
 • Версията, която получава клиентът за продукти от серия Pro, е актуалната към деня на покупката.
 • Цената за пререгистрация на продуктите от серия Pro е 9.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Хардуерният ключ позволява работа на няколко компютъра /работни места/, но не едновременно и до необходимост от извършване на първа актуализация на едно от местата. Актуализираната версия не може да се пренася на друго работно място посредством ключа. За всяко работно място се изисква закупуване на нов код за актуализация.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest издава електронни фактури към своите клиенти и партньори.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването на всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти, Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.
 • Microinvest не поема разноските за куриерски услуги. Разходите за доставка се поемат от потребителя, след като е посочен точен адрес, контактно лице и телефон за връзка.
 • Продуктите закупени на абонамент (серия SUB) не изискват код за актуализация при инсталиране на новата версия.
 • За правилното функциониране на продуктите закупени на абонамент (серия SUB) е задължителна интернет връзка.

1. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ
Собственик на съдържанието на сайта pos.microinvest.net e „Микроинвест“ ООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с EИK 831826092, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ЦАР БОРИС III, № 215.

Настоящите Общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между „Микроинвест“ ООД (наричано по-долу за краткост „Микроинвест“ ) от една страна и всяко физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество или друг субект от друга страна, който е заредил домейна pos.microinvest.net в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта pos.microinvest.net, (наричано по-долу за краткост „Потребител“).

Микроинвест предоставя чрез сайта pos.microinvest.net следните свои услуги на Потребителите: достъп до информация за продукти и предоставяне на възможност за поръчването им от pos.microinvest.net, наричани по-долу за краткост „Услугите“. Посредством web базираната платформа pos.microinvest.net Потребителите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на Потребителите. Тези Условия за ползване регламентират също и взаимоотношенията между Микроинвест/pos.microinvest.net от една страна, и Потребителите ползващи услугите, от друга страна. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на web базираната платформа pos.microinvest.net той има право да се въздържа от използването ѝ, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

При използване услугите, предоставяни чрез сайта pos.microinvest.net Потребителят се задължава да спазва настоящите Условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Условия.

 

2. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ
Потребителят задава и получава желаните от него потребителско име (ID) и парола , заедно с достъп до всички услуги на pos.microinvest.net, след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за неразкриването на получените потребителско име и парола на трети лица и е изцяло отговорен за всички дейности, извършени чрез неговите: потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява:

Да уведоми незабавно pos.microinvest.net за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността;
Да прекратява достъпа до Услугите (log off) в края на всяка сесия (след използването им).
В случай на загубване (забравяне) на паролата, pos.microinvest.net ще възстановява същите и ще ги изпраща на регистрираната от Потребителя електронна поща през системата за регистрация. pos.microinvest.net не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

pos.microinvest.net си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

pos.microinvest.net си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Микроинвест. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

pos.microinvest.net си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. pos.microinvest.net няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА pos.microinvest.net
pos.microinvest.net, запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Условия за ползване, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.

pos.microinvest.net не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения. pos.microinvest.net не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Потребителя информация.

pos.microinvest.net запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми Потребителите си. В даден срок, ако Потребителите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

pos.microinvest.net не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

pos.microinvest.net не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез pos.microinvest.net.

pos.microinvest.net предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

pos.microinvest.net запазва правото си да изтрива автоматично профили от системата.

pos.microinvest.net запазва правото си да не съхранява информация за изтритете профили.

pos.microinvest.net не гарантира постоянното функциониране на сайта.

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Потребител е всяко лице, което е заредило домейна pos.microinvest.net в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта pos.microinvest.net.

За да използва Услугите, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. pos.microinvest.net само предоставя Услугите и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че Услугите се предоставят "във вида, в който са" и това, че pos.microinvest.net не поема никаква отговорност за актуалността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на, или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Услугите.

Потребителят няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове. Потребителят носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана на сайта като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.

В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към Потребителите от страна на pos.microinvest.net, Потребителят може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си със сайта, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

Всички услуги, предлагани от pos.microinvest.net, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на pos.microinvest.net.

Като нежелана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на каталога, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

При нарушаване на тези Общи условия Потребителят дължи обезщетение на „Микроинвест“ ООД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези Общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

 

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
При заявление за абонамент или поръчване и/или използване на информация от сайта, pos.microinvest.net има право да изиска от Потребителя попълването на лични данни, засягащи Потребителя или лицето, натоварено да направи поръчката от името на Потребителя, в това число, но не само: име, адрес, телефонен номер и/или e-mail адрес, ЕИК, представител и др.

Всички посочени лични данни, въведени на уебсайта или изпратени чрез електронна или обикновена поща, са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да се отговори и удовлетвори молбата на Потребителя.

Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на pos.microinvest.net при ползване от него на Услугите, както и на поправка на тези данни, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Потребителят има право по всяко време до поиска прекратяване и заличаване на регистрацията, чрез молба до Микроинвест, включително и по електронен път. 

Приемайки настоящите Условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от pos.microinvest.net по електронен път. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Услугите се съхраняват, обработват и използват от pos.microinvest.net за целите на поддръжка на определени функционалности на услугите. pos.microinvest.net изрично уведомява Потребителя, че няма да предоставя на трети лица лични данни на Потребителя с рекламни цели, без съгласие на Потребителя.

pos.microinvest.net си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Условия. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на Потребителя.

pos.microinvest.net събира, чрез изпращането на „Бисквитки“, статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

 

6. АВТОРСКИ ПРАВА
Съдържанието на този сайт и дизайнът на интернет страницата на сайта, са предмет на авторско право с всички запазени права, освен когато изрично е посочено друго. Никаква част от съдържанието на сайта pos.microinvest.net не може да бъде възпроизвеждана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Микроинвест.

Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на Микроинвест, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта pos.microinvest.net, вкл. данните предоставени от потребителите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от Потребителите на Микроинвест авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали.

Потребителите могат да използват информацията от pos.microinvest.net за лични цели, като нямат право да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

Съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на pos.microinvest.net, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 

7. ДРУГИ
Всички спорове, възникнали от настоящите Общи условия се решават доброволно на базата на взаимни отстъпки. При непостигането на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния български съд, който ще има изключителна компететност за решаване на всеки възникнал спор. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

pos.microinvest.net си запазва правото да изпраща на своите Потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в Условията и начините за използване на сегашните услуги.

pos.microinvest.net има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване на Потребителите.

Настоящите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.

Микроинвест не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Условия. За актуални се приемат Условията, публикувани на следния адрес: http://pos.microinvest.net/delivery.html